h

PRIVACY STATEMENT

 

Uw privacy: een zaak van zorgvuldigheid

V-tron vindt het belangrijk ervoor te zorgen dat communicatie voor u eenvoudig en betrouwbaar blijft. Dit geldt ook voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoons- en verkeersgegevens. Deze gegevens zijn namelijk de basis van onze dienstverlening aan u. Maar bijvoorbeeld ook als wij u onze laatste nieuwsbrief sturen, verwerkt V-tron uw gegevens. V-tron heeft regels waaraan het zich houdt als het gaat om het gebruik van uw gegevens. Deze zijn vanaf nu gebundeld in één document: het Privacy Statement van V-tron .

 

Voor welke doeleinden gebruikt V-tron uw gegevens?

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij bij V-tron over bepaalde gegevens van u. Hieronder geven wij u informatie over de doeleinden waarvoor V-tron deze gegevens verwerkt. Ook geven wij u informatie over wat u zelf kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens. Voor de duidelijkheid maken we een onderscheid tussen uw “persoonsgegevens” en uw “verkeersgegevens”.

 Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, afgenomen diensten en factuurgegevens op hoofdlijnen) voor de volgende doeleinden: 

 1. Het technisch mogelijk maken van de dienstverlening, waaronder het opbouwen van verbindingen.
 2. Voor het accepteren van uw aanvraag voor een abonnement op een dienst van V-tron, waartoe wij onder meer kopieën van uw legitimatiebewijs of verblijfsdocument verwerken (inclusief de pasfoto daarop).
 3. Het beheer van de relatie tussen u en V-tron , waaronder alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, zoals nota aanvraag, klachtafhandeling, storingsopheffing en advisering.
 1. Het factureringsproces, waaronder het opstellen en afdrukken van een nota, incasso, fraudepreventie en fraudeonderzoek, expensive call monitoring, interconnectie-betalingen.
 2. Netwerkmanagement, waaronder netwerkplanning en netwerkarchitectuur en fraudedetectie.
 3. Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging, risicobeperking, integriteitonderzoek, behandeling van ongewenste oproepen, uitbreiding en verbetering van dienstverlening.
 4. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichte opslag van uw persoonsgegevens voor een bepaalde wettelijk voorgeschreven periode en de verstrekking van die gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten, en – op uw verzoek – het aan andere aanbieders verstrekken van gegevens ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.
 5. Ten behoeve van het (doen) uitgeven van (al dan niet elektronische) gidsen en het aanbieden van abonnee-informatiediensten.
 6. Het doen van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van de dienstverlening en de verkoop van producten en diensten van V-tron .
 1. De verstrekking aan derden voor direct marketing doeleinden voor zover V-tron u in het kader van de betreffende dienst heeft geïnformeerd.
 2. Het doen van automatische telefonische oproepen aan uw telefoonnummer (voice broadcasts) met aanbiedingen voor producten en diensten van V-tron .
 3. Het aan u verzenden van elektronische berichten met aanbiedingen voor en informatie over producten en diensten van V-tron (zoals bijvoorbeeld SMS, e-mail en IM boodschappen).

Verkeersgegevens

Wij verwerken uw verkeersgegevens (zoals het tijdstip en de duur van het gebruik van een aansluiting, IP- adressen en URL’s) voor de volgende doeleinden:

 Ten behoeve van het vervaardigen van nota’s.

 1. Ten behoeve van verkeersbeheer.
 2. Ten behoeve van de afhandeling van verzoeken om inlichtingen van uzelf met betrekking tot uw eigen aansluiting.
 3. Ten behoeve van de opsporing van fraude.
 4. Ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder het verlenen van medewerking aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen en in het kader van strafrechtelijk opsporingsonderzoek en de verplichte opslag van uw verkeersgegevens voor een bepaalde wettelijk voorgeschreven periode.
 5. Ten behoeve van marktonderzoek en verkoopactiviteiten voor producten en diensten van V-tron , ook na beëindiging van het contract, mits u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.
 6. Ten behoeve van het samenstellen van kijk- en gebruiksprofielen voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten voor producten en diensten van V-tron en van elektronische communicatie diensten van derden, mits u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. In het kader van dit doeleinde kunnen kijk- en

gebruiksprofielen ook aan derden worden verstrekt.

 1. Ten behoeve van het tonen aan u van gepersonaliseerde advertenties, mits u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.
 2. Ten behoeve van de levering van toegevoegde waarde diensten, mits u (als contractant of als feitelijk gebruiker) daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

Locatiegegevens

We kunnen uw locatiegegevens (de plaats waar gebruik wordt gemaakt van een mobiele aansluiting), die niet noodzakelijk zijn voor het overbrengen van de communicatie, verwerken voor de volgende doeleinden:

Ten behoeve van wettelijke verplichtingen, waaronder het verlenen van medewerking aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen en in het kader van strafrechtelijk opsporingsonderzoek;

 1. Ten behoeve van de levering van toegevoegde waarde diensten (zoals een (verkeers)informatiedienst), mits u (als contractant of als feitelijk gebruiker) daarvoor uw toestemming heeft gegeven, en die toestemming niet op enig moment tijdelijk heeft onthouden aan V-tron .

 Wat betekent het voor u als klant?

Recht op inzage van uw persoonsgegevens. Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Uw verzoek kunt u indienen bij brief, voorzien van uw naam, adres, (vaste en / of mobiele) telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. V-tron kan u maximaal € 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Recht op correctie van uw persoonsgegevens

Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. U kunt hiervoor contact opnemen met uw V-tron klantenservice.
  

Recht van verzet tegen gebruik van uw gegevens

Als klant van V-tron heeft u wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. 

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijv. bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. 

Tegen het gebruik van uw verkeersgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien uw verkeersgegevens worden gebruikt voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten en indien uw verkeersgegevens worden gebruikt voor de levering van toegevoegde waarde diensten (In dit geval wijzen wij u er wel op dat u dan niet langer van die toegevoegde waardediensten gebruik kunt maken).

 

Beveiliging van uw gegevens

V-tron draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Meer informatie

Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051.